Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna

na rok szkolny 2024/2025¹Informacje ogólne


1.  W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2018-2021 (tj. dzieci 3-4-5 i 6-letnie)² oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające na terenie gminy Pszczyna.

2.  Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice³ mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

3.  Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.

4.  Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się po zakończeniu rekrutacji.


Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć również naukę w klasie I.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2021 r.) mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku, burmistrz Pszczyny skieruje dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Dzieci już uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Jeśli rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza dziecko.

Deklarację należy złożyć w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.


 Złożenie wniosku


1.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.

2.  Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie.

Na kolejność przyjęć nie mają wpływu:

· data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,

· data i godzina wydrukowania wniosku,

· data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,

· data i godzina zatwierdzenia wniosku.

3.  Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.

4.  Można ubiegać się o przyjęcie do trzech placówek przedszkolnych.

5.  We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkola lub szkoły w preferowanej kolejności. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.

6.  Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:

        a) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru, w tym celu należy:

    - wypełnić wniosek w systemie informatycznym,

    - wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/ oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru;

b) wypełnić odręcznie papierowy wniosek i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru, w tym celu należy:

   - wypełnić papierowy wniosek i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/ oświadczenia potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

    - informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub szkoły.

7.  Podpis rodzica dziecka jest potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

8.  Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.

9.  Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  


Postępowanie rekrutacyjne


1.  Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.

2.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

a) wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,

b) zwrócić się do burmistrza Pszczyny o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach. W celu potwierdzenia oświadczenia burmistrz może:

- skorzystać z informacji dostępnych w urzędzie,

- wystąpić o nie do instytucji publicznych,

- zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.

3.  W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.

4.  Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone  w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLII/467/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 listopada 2017 r., tzw. kryteria samorządowe.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego


1.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

2.  Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają, w terminie określonym w harmonogramie, wolę zapisu dziecka:

- pisemnie: w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

lub

- elektronicznie: w systemie informatycznym.

3.  Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.


Procedura odwoławcza


Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola,

- w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

- po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność


1.  Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych.

2.  Do wniosku rodzice dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

– wydanego na okres wychowania przedszkolnego.

3.  Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.
WO, 31.01.2024


Przypisy:

[1] Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”
[2] art. 31 ust. 1 ustawy
[3] Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
[4] W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy)
[5] art. 153 ust. 2 ustawy
[6] art. 150 ust. 6 ustawy
[7] Do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 810, z późn. zm.)
Rekrutacja ID: 137; Wersja: 24.101.1.7 Harmonogram ID: 906;