Niezalogowany
zmień rozmiar:

Z uwagi na brak wolnych miejsc rekrutacji uzupełniającej nie przeprowadza sięZasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałówprzedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez gminę Pszczyna na rok szkolny2021/2022

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początkuroku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata,do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieckokończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formachwychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku)obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu,oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innejformie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiemroku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasieI szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnymkontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddzialeprzedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowaniaprzedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieciczteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2018r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnymdo żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołachpodstawowych wskazanych przez rodzica we wniosku, Burmistrz Pszczyny,wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkolepodstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnegodo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołachpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciuo zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.).

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniemsystemu informatycznego w terminach określonych zarządzeniem burmistrza.

2. Włączenie się w rekrutację musi nastąpićpomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datązakończenia tego etapu, jednak:

- data i godzina wprowadzenia danych dzieckado systemu informatycznego,

- data i godzina wydrukowania wniosku,

- data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,

- data i godzina zatwierdzenia wniosku,

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

3. Informacje ogólne.

• W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udziałzamieszkałe w gminie Pszczyna:

dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach2018-2015) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych pozagminą Pszczyna mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniuuzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

• Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisjarekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

• Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminachokreślonych w harmonogramie.

• Przydział dzieci do właściwych oddziałównastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałówprzedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczbyi wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętychw rekrutacji.

4. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieciuczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołachpodstawowych w bieżącym roku szkolnym (2020/2021).

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęciapostępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnieuczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołachpodstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegow roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu/szkole podstawowej, do którejuczęszcza dziecko.

5. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

• Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejscaprowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka za pomocąsystemu informatycznego.

• We wniosku o przyjęcie rodzice/prawniopiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencjiw porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcienazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

• Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystająz komputera i Internetu:

- wypełnią w systemie informatycznym wnioseko przyjęcie dziecka,

- drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu,składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

• Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystająz komputera i Internetu:

- pobierają wniosek w dowolnymprzedszkolu/szkole,

- wypełniają go odręcznie i składają w przedszkolu/szkolepierwszego wyboru,

- następnie informacje zawarte we wnioskuwprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły, po wydrukowaniuwniosku z systemu następuje jego podpisanie przez rodzica/opiekunaprawnego.

• Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jestpotwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanemfaktycznym.

• Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodnościinformacji zawartych we wniosku z informacjami w systemieinformatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wnioskuodpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lubupoważniony pracownik przedszkola/szkoły.

• Do wniosku o przyjęcie należy dołączyćdokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

• Oświadczenia składa się pod rygoremodpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składającyoświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującejtreści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywegooświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

• Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisjarekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

• Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

- żądać od rodziców/prawnych opiekunówprzedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach(przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

- zwrócić się do Burmistrza Pszczyny o potwierdzenieokoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu burmistrz:

- korzysta z informacji, do których madostęp z urzędu,

- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenieinformacji,

- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, abyzweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadustosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowegoprzeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego,o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocypaństwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2019 r. poz. 2407,z późn. zm.).

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informujeprzewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

• W przypadku braku potwierdzenia okolicznościzawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nieuwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

• Na podstawie spełnianych przez kandydatakryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niżliczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnegobrane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawyPrawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanychna pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jegozakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugimetapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLII/467/17Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawieokreślenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznychprzedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychprowadzonych przez gminę Pszczyna oraz określenia dokumentów niezbędnychdo potwierdzenia tych kryteriów.

• Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisjarekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dziecizakwalifikowanych i niezakwalifikowanychdo przyjęcia.

• Rodzice/prawni opiekunowie dziecizakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisuw przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

• Komisja rekrutacyjna podajedo publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętychdo przedszkola/szkoły.

• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci,które nie zostały przyjęte, mogą:

- wnioskować do komisjirekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciadziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznejwiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora przedszkola/szkołyodwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dniod dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służyskarga do sądu administracyjnego.

6. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebiekształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność.

Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniemo potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnychprowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.


Rekrutacja ID: 128; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 790;