Niezalogowany
zmień rozmiar:

Ustawowe kryteria rekrutacyjne na I etapie

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1) wielodzietność rodziny kandydata

1000 pkt

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2) niepełnosprawność kandydata

1000 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1000 pkt

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1000 pkt

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1000 pkt

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1000 pkt

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność   z oryginałem przez rodzica kandydata oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

1000 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) - składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydataRekrutacja ID: 124; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 514;